برخی از امکانات سامانه در 7 دقیقه (فیلم)

                                                                                             شامل آموزش محتوا و منابع درس،  تکالیف، نظرسنجی، آزمون